SOKiR


Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne

Sprawami kultury w Gminie Wadowice Górne zajmuje się Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne, który jest instytucją kultury, powołaną do realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury. Celem działalności SOKiR jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego gminy oraz zachęcenie  jej mieszkańców do aktywnego udziału w działalności kulturalnej. W SOKiR działa: Kapela ludowa „Wadowiacy”, Zespół wokalno -  muzyczny „ Młodzi Wadowiacy”.  W ramach działalności SOKiR, od dwunastu lat organizowana jest impreza cykliczna pod nazwą „ Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych” podczas której prezentują swoje umiejętności zespoły z całego powiatu mieleckiego. Kolejną imprezą cykliczną o znaczeniu lokalnym są Dożynki Gminne, czyli święto plonów wieńczące żniwa. Od roku 2011 roku ośrodek organizuje Memoriał im. Posła Leszka Deptuły, który ma na celu w atmosferze sportowej rywalizacji przypomnieć postać  tragicznie zmarłego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Leszka Deptuły, mieszkańca gminy i lokalnego patrioty. Co roku SOKiR aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję „Polska Biega” zachęcając tym samym mieszkańców do aktywności fizycznej. Do imprez cyklicznych zaliczyć można również imprezy okolicznościowe jak i patriotyczne: Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości, Dzień Matki itp. Ośrodek w ciągu roku organizuje wiele imprez periodycznych oraz zleconych przez organizatora.
Wszystkie działania SOKiR mają na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz przekazywanie ich następnym pokoleniom.

Do podstawowych zadań  ośrodka należy w szczególności:

  • pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rekreacji,
  • ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej,
  • upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury i rekreacji oraz twórców i zespołów amatorskich ruchu artystycznego, popularyzowanie najcenniejszych wartości kultury narodowej.


Swoje zadania realizuje poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, wycieczek krajoznawczo- turystycznych, zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji, plenerów (biesiad), warsztatów plastycznych, zajęć muzycznych, wokalnych i tanecznych.  Ośrodek ściśle współpracuje ze szkołami, instytucjami kościelnymi, lokalnym stowarzyszeniami, sołectwami  i organizacjami działającymi na terenie gminy.

Facebook